Állás - családsegítő

cikador 2019.07.09, 14:28

Gondozási Központ Bátaszék

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 21.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet alapján, a családsegítői feladatok, a szociális segítő tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint előírt képesítési követelményeknek való megfelelés.,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         bűntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, szakmai igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borosné Simon Zsuzsanna nyújt, a +36 74/591-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Bátaszék címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Budai utca 21,. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227-14 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat alapján, a munkakör betöltésére alkalmasnak tartott pályázó személyes beszélgetésen vesz részt az intézményvezetővel aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója. A döntést az intézményvezető hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Bátaszék Város Honlapja - 2019. július 7.

•         Gondozási Központ hirdetőtáblája - 2019. július 7.

•         Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. július 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.