Állás - védőnő

cikador 2019.06.25, 09:49

Gondozási Központ Bátaszék

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ Bátaszék
Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.01. - 2021.08.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapellátás keretében a védőnői ellátás területén végzett anya-, csecsemő és gyermekvédelem a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletalapján és iskolai védőnői feladatok ellátása a 26/1997 (IX.3) NM rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnő

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség, valamint igazolása annak, hogy foglakoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borosné Simon Zsuzsanna nyújt, a +36 74/591-113-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Bátaszék címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Budai utca 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227-11/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

•         Személyesen: Borosné Simon Zsuzsanna, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 21. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat alapján, a munkakör betöltésére alkalmasnak tartott pályázó személyes beszélgetésen vesz részt az intézményvezetővel, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója. A döntést az intézményvezető hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Bátaszék Város Honlapja - 2019. június 29.

•         Gondozási Központ hirdetőtáblája - 2019. június 29..

•         Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. június 29.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.