Beszámoló a város környezeti állapotáról

bszekinfo 2023.11.06, 14:00

Beszámoló a város környezeti állapotáról

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja alapján „a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”.

A környezet a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete.

Fentiek alapján a város környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

Bátaszék település közigazgatási területe 63,54 km2, azaz 6354 ha, melyből belterület 374 ha, külterület 5980 ha, zártkert nincs. A mezőgazdasági földterületek nagy része művelt, a rétek kis kivételtől eltekintve gondozottak.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a Vertikál NZrt. a közszolgáltató, a szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mint szolgáltató valósította meg 2023. június 30.-ig. A Magyar Állam bejelentette, hogy a MOL Nyrt. nyerte a hulladékkoncessziós pályázatot. Ennek értelmében 2023. július 1-jétől kezdve, 35 évig a MOL lesz a felelős az évi mintegy 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék gyűjtéséért és kezeléséért. A MOL hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős cégének a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a neve. Bátaszék város területén nincs hulladéklerakó, így a szolgáltató más településen épített lerakóban helyezi el a hulladékot.

A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják. A lakossági ügyfelek az építési törmeléket az illegális lerakók helyett, meghatározott mértékben hulladékudvarban szintén elhelyezhetik. Továbbra is probléma a város belterületén és külterületén is, a hulladékok önkormányzati tulajdonú vagy magántulajdonú ingatlanjaira történő illegális kihelyezés. Az ipari park területén elhelyezett építési törmeléket a hatóság határozatának megfelelően kezelésre került, így másodnyersanyag vált belőle

A kóbor kutyák befogására és elszállítására az Önkormányzat szerződött partnere az ALPHA-VET Kft. gondoskodik.

A környezet tisztasága az Önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes munkájának eredménye. A közterületek zöldfelületeinek gondozását (fűnyírás, avargyűjtés, virágágyások beültetése, gondozása) a Bát-Kom 2004 Kft. végzi. Az elmúlt egy évben közel 50 db facsemete került elültetésre a hulladékudvar melletti belterületi ingatlanon.

 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. E feladatunknak az ERÖV Zrt. szolgáltatásait igénybe véve teszünk eleget. A város belterületén az ivóvíz ellátottság teljes körű.

2021. január 1-jétől a Nemzeti Vízművek Zrt. (1118 Budapest, Homonna utca 2-4.) gyakorolja a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok, illetve az állami tulajdonú víziközmű rendszerek felett, az Energiaügyi Minisztérium stratégiai kontrollja mellett. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) módosítása alapján 2021. június 13-tól lehetővé vált, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközművagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházza az államra. A feladat- és a vagyonátadás (integráció) jelenleg is folyamatban van.

 

Azon ingatlan tulajdonosok, akik nem kötnek rá a szennyvízhálózatra (ebben az évben 28 db ingatlant jelent), holott a kiépítettség miatt lehetőségük lenne, talajterhelési díjat kötelesek fizetni. A pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évek csatornázási beruházásaiból kimaradt településrészeken (Kövesd, Lajvér, Gauzer-telep, Orbánhegyi út) a szennyvíz hálózat kiépítése megtörtént, a szolgáltatás igénybevétele folyamatos. A településen a szennyvízhálózat kiépítettsége teljes körű. Ezzel egyidőben a szennyvíztelep korszerűsítés is megtörtént. A szennyvíztelep jelent már pont szerűen környezetterhelést a szennyvíz tisztítást követően kibocsátott tisztított víz tekintetében.

 

A belterületi önkormányzati utak hossza közel 30 km, amelyek felülete vegyes: aszfaltozott, betonos, itatott felületi zárású. Az utak minősége több szempontból is javítandó (kátyú, vízelvezetés, padka). Minden évben, így idén is elkészült a kátyúk javítása.

A járdák karbantartása/ felújítása folyamatos, ebben a lakosság is közreműködik.

A korábban átvett külterületi közutak karbantartása az Önkormányzat és az utakat használó mezőgazdasági vállalkozók közös költségvállalása mellett a rendelkezésre álló pénzügyi források mértékéig történik.

 

A vízgyűjtő területre eső csapadékvizeket időszakos és állandó vízfolyások, árkok szállítják. A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt árokkal, és helyenként zárt csatornával történik. Komoly gondot jelent a csapadékos időszakban, hogy jelentősen megemelkedik több területen a talajvíz. Az árkok feltöltődése, lejtésproblémái miatt ezen vizek elvezetése nehézkes. Az árkok kaszálása folyamatosan történik. Kövesdi árok, Cigány árok, belvízvédelmi zsilipek, átemelők karbantartása folyamatosan történik. Malomszögnél, a Lajvér-patakba való csapadékvíz átemelésére, annak megvalósításhoz szükséges tervdokumentáció rendelkezésre áll.

 

Az ipari parkban és a KKSZ övezetekben működő üzemek megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkeznek. A zaj kibocsájtás, szaghatások az előírt értékhatár alattiak. Ennek ellenére a határérték eléréséhez szükséges műszaki beavatkozásokon túl is további fejlesztéseket valósítanak meg annak érdekében, hogy a lakossági panaszokat megelőzzék.

 

Bátaszék város területét az E.ON Energiaszolgáltató Kft. hálózata látja el villamos energiával és gázzal. A belterület gázvezeték hálózata teljes körűen kiépített, de nem minden ingatlan került rákötésre. Az elektromos hálózat a belterületen teljes körű, zömében légkábellel. A közvilágítási rendszer karbantartására szerződéssel rendelkezünk.

 

Zajvédelmi szempontból a legnagyobb problémát jelentő közúti közlekedésből származó zaj az M6 autópálya megépülésével mérséklődött.

A településen működő gazdasági társaságokra nem jellemző a jelentősebb, esetlegesen zavaró hatású zajkibocsátással járó tevékenység. A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma.

           

Bozsolik Zoltán

mb. városüzemeltetési irodavezető

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás