Szolgáltatásaink

Étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorultaknak és eltartottjaiknak, illetve azoknak, akiknek kora, egészségi állapota indokolja, napi egyszeri (munkanapok) meleg étkezéséről (ebéd) gondoskodik az intézmény. Az ebéd szállításáról elsősorban a jogosult köteles gondoskodni, de-egészségi állapota, fogyatékossága miatt-kérheti a lakására történő kiszállítást.

Ki részesülhet étkeztetésben?

 • Aki szociális helyzete
 • vagy kora
 • vagy egészségi állapota, fogyatékossága, hajléktalansága miatt önmaga vagy
 • eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről más módon gondoskodni nem tud;

Házi segítségnyújtás

Az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja az intézmény, elvégzi mindazokat a gondozási feladatokat, amelyekre az ellátást igénylő személy nem, vagy csak segítséggel képes.

Ki részesülhet házi gondozásban?

 • Aki szociálisan rászorult,
 • pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, fogyatékos személy és önálló életvitellel kapcsolatos feladatai ellátásában segítséget igényel, de egyébként önmaga ellátására képes,
 • kora és/vagy egészségi állapota miatt otthonában önmaga ellátására saját erőből nem képes és róla nem gondoskodnak, segítségre szorul.

Nappali ellátás

Az alapszolgáltatás keretein belül nappali ellátást biztosít azoknak az önmaguk ellátására részben képes időskorúaknak, akik saját otthonukban élnek, de napközbeni ellátást igényelnek.

Ki kérheti felvételét az idősek klubjába?

 • Szociális és mentális támogatásra szoruló időskorú.
 • Önmaga ellátásra képes, vagy részben képes időskorú.

Milyen szolgáltatást nyújt a nappali ellátás?

 • napi egyszeri étkezés,
 • napközbeni tartózkodás,
 • tisztálkodási, mosási lehetőség,
 • hasznos és szórakoztató szabadidős programok,
 • tanácsadás, szociális ügyek intézése.

Család segítés

Az intézmény a családsegítő szolgáltatás keretében a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetését segíti elő. Ennek érdekében személyes kapcsolat révén családgondozói feladatokat látunk el, ellátásokat közvetítünk, hivatalos ügyeket intézünk, pszichológiai, jogi, és egyéb tanácsadással segítjük ügyfeleinket..


Kinek nyújt segítséget a családsegítő szolgálat?

 • Aki szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igényel.

Milyen szolgáltatást nyújt a családsegítő szolgálat?

 • a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
 • információ biztosítása,
 • jogi, pszichológiai, orvosi tanács nyújtása,
 • munkaközvetítésben való közremûködés,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvezetési tanácsadás egyéneknek és családoknak,
 • speciális támogató és önsegítő csoportok szervezése.

Gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosít, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Milyen szolgáltatást nyújt a gyermekjóléti szolgálat?

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése,
 • a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,
 • a gyermekek problémáinak rendezése, a családban jelentkező mûködési zavarok ellensúlyozása,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

Védőnői Szolgálat

A védőnői szolgálat általános alapfeladata:
Az egészségügyi szociális alapszolgáltatás részeként elsősorban preventív tevékenységet végez, melynek célja a családok egészségének megőrzése, fejlesztése. Feladata kiterjed még betegségek korai felismerésére, valamint a tartós betegségben szenvedők életminőségi romlásának csökkentésére, valamint javítására. A védőnői munka módszere a gondozás. A gondozói tevékenység színterei a család otthona, a védőnői tanácsadó, oktatási intézmények,
egyéb közösségi programokra alkalmas helyszínek. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-18 éves korú gyermek él. A védőnők munkája a gondozottakkal való személyes kapcsolattartáson alapul, a rendelői tanácsadások és az otthoni személyes látogatások egyénre szabott gondozást, tanácsadást tesznek lehetővé.
Bátaszéken a védőnői szolgálat feladatait egy iskolavédőnő, és két területi védőnő látja el.


A területi védőnő feladatai
 • Nővédelem
 • Várandós anyák gondozása
 • Gyermekágyas anyák gondozása
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek gondozása
 • Családgondozás
 • Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.
 • Körzethez tartozó óvodák ellátása

Iskolai védőnő feladatai
 • Működési területén gyógyító - megelőző szociális alapszolgáltatásban részvétel, elsősorban az ifjúság körében.
 • Osztályvizsgálatok előkészítése.
 • Alapfokú szûrővizsgálatok elvégzése.
 • Életkorhoz kötött védőoltások szervezése, előkészítése, nyilvántartása.
 • Védőnői oltások szervezése, előkészítése
 • A tanulók szomatikus fejlődésének nyomon követése.
 • A pszichoszociálisan veszélyeztetett tanulók nyilvántartása és gondozása, nyomon követése.
 • Egészséges életre nevelés.
 • Az iskola igénye szerint felvilágosító előadások, tanfolyamok szervezése.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás